Germany

Research initiative for the project Start-up cash Plus

در چهارچوکات پروژه تحقیقاتی StarthilfePlus، سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) قصد دارد در محل عودت برای نظرسنجی طرز مکتوب با شما در تماس شده، تا بتواند برای شما یک پرسشنامه ارسال کند. اشتراک در نظرسنجی داوطلبانه است(معلومات بیشتر، را می توانید از اینجا کسب کنید). بنا، ما از شما تقاضا داریم که آدرس ایمیل و نیز نمبر تلیفون خود را، که بعد از خروج از جرمنی ذریعه آن در دسترس هستید را اعلام کنید. امکان انصراف یا تغییر در رضایتنامه برای ذخیره سازی و استفاده از معلومات تماس در هر زمان وجود دارد. لطفا با نماینده سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در دوسیه خود به تماس شوید یا ایمیل ارسال کنید: shpevaluation@iom.int.

آدرس ایمیل یا نمبر تلیفون ذیل به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ارسال می شود. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) آدرس ایمیل شما را برای تماس با شما استفاده کرده و شش ماه بعد از خروج از جرمنی پرسشنامه را برای شما ارسال خواهد کرد. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معلومات تماس شما را به هیچ شخص ثالثی انتقال نخواهد داد.

هدف پلان تحقیقاتی مشترک ذریعه IOM و مرکز تحقیقات BAMF، بررسی نقاط قوت و ضعف پروگرام StarthilfePlus برای بهبود پروگرام و نیز برسی این موضوع است که شما چطور شش ماه بعد از عودت از جرمنی زندگی می کنید. این نتایج در یک مقاله مشترک ذریعه IOM و مرکز تحقیقات ارائه می شوند. موارد به صورت فردی مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. نام شما نه در پرسشنامه و نه در نتایج منتشر شده اعلام نخواهد شد.